Die vraagstuk rondom homoseksualiteit:

Inleiding: Die onderwerp verg ernstige aandag.
Daar is `n wereldwye ‘opkoms’ van homoseksualiteit. Christen- families en gesinne word hierdeur geraak, omdat familielede homoseksueel is. Die kerk word geraak, omdat daar ook homoseksueles is wat verklaar dat hulle Christene is en daarop aanspraak maak om nie net lidmate te wil wees nie, maar om ook te wil dien as ampsdraers van die kerk.

Daar kom ook verwarrende boodskappe vanuit die kerk.
Diegene wat die Bybel voorhou as enigste maatstaf en dan homoseksulaiteit veroordeel as sonde, word voorgehou as fundamentalisties en liefdeloos. Daar is kerklike kringe wat eerder op die natuur- en geesteswetenskappe en persoonlike getuienis van homoseksuele steun om homoseksualiteit te verdedig as nie sondig nie.

As gemeente wil ons die saak met groot erns aan die hand van die Skrif benader.
Seksualiteit tussen man en vrou ..in huwelik


1. Is die daad van homoseksualiteit sonde?

In die Nuwe Testament word die huwelik beklemtoon in terme van heteroseksualiteit. In Jakobus 2:11 en in Hebreers 13: 4 word die Christen opgeroep om die huwelik te eerbiedig. Die huwelik word voorgehou as die verhouding tussen Jesus die bruidegom en die kerk as die bruid. (Openbaring 19:7;21:2,9). In 1 Petrus 3:1-7 word die verhouding tussen man en vrou in heteroseksuele taal geskryf.
In die Bybel spreek die Here Hom uit teen prostitusie, voor- en buitehuwelikse seksuele verhoudings. (1 Kor 5:7; Ef 5:3,21-32; 1 Tes 4:3-8; Rom 1:26-27)
Hier het ons die teksverse ondersoek oor die aangeleentheid aangesien ons bevestig het dat die skrif die abolute waarheid aangaande enige onderwerp is:

Gen 1:28
Levitikus 18:22 & 20:13
Mat 19:3
Rom 1:27
1 Kor 6:9
1 Tim 1:10

Hierdie teksgedeeltes dui duidelik aan dat die daad van homoseksualiteit sonde is.


2.
Wat is die oorsaak van homoseksualiteit?

Die vyand se aanslag in die verband is om te argumenteer dat mense so gebore is en dit derhalwe nie ’n sonde kan wees nie. Die kerk probeer verkeerdelik hierdie argument teenstaan deur te argumenteer dat mense nie so gebore word nie. Eerder moet die kerk aanvaar dat die woord duidelik daaroor is dat ons almal in sonde gebore word met die saad vir elke sonde in ons van moord tot by homoseksualiteit, maar dat die lewe in Christus ons die opdrag en krag gee om dit te oorwin (“to be overcomers”).


3.
Wie mag ons oordeel?

Dit is belangrik om hierdie vraag te beantwoord aangesien die beskuldiging van die wêreld teenoor die kerk is dat ons nie mag oordeel nie. 1 Kor 5 word dit duidelik genoem dat die gelowiges ’n opdrag het om hulle broers en susters (die wat hulself gelowiges noem) te oordeel en te disiplineer vir volharding in sonde.  Rom 2 en ander teksgedeeltes maak dit egter duidelik dat ons nie die reg het om ongelowiges te oordeel nie. Dit is nie ons werk om mense se sondes vir hulle uit te wys nie, maar die taak van die Heilige Gees.  “It is the goodness of God that leads to repentance.”  Ons taak is om die wêreld op die goeie nuus te wys en dat die prys vir hul sondes reeds betaal is en dat Jesus vir hulle die krag gee om hul sondes te oorkom. Dit beteken egter nie dat ons as gelowiges die aard en klasifikasie van die daad van homoseksualiteit as sonde moet ontken nie. Jesus het altyd sy genade met die waarheid ondersteun.


4.
Hantering van homseksuele mens:

Enige iemand is welkom om ons gemeente te besoek, maar dan ooreenkomstig met ons huisreëls. Jy kan nie deel word van die gesin voor jy nie ons huisreëls onderskryf nie. As iemand Jesus as die Here aangeneem het, en deel wil vorm van ons geloofsgemeenskap, beteken dit dat hy/sy ook homself/haarself aan Jesus se Heerskappy in sy/haar lewe onderwerp. Ons lê die ou mens met sy begeertes neer om soos ‘n nuwe skepping in Christus te leef, waarvan Christus self ons voorbeeld is. As iemand bely dat hy Christus volg, maar kies om voort te leef in bewustelike sonde, sonder ‘n bekeerde hart, kan die individu nie deel vorm van ons geloofsgemeenskap nie.